Bezen & Partners | News

COVID-19 ile mücadele kapsamında kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinin ödemesi gereken bedellerin ertelenmesine ilişkin Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 ile Mücadele Kapsamında Kamu Arazileri Üzerindeki Turizm Tesisleri İçin Ödenmesi Gereken Bedeller Altı Ay Süreyle Ertelenmiştir
      
  1. GİRİŞ7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanun’da, COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında yer alan bazı yeni düzenlemeler bulunmaktadır.Bu kapsamda, Kanun’un 42’inci maddesi ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a[1] (“4706 sayılı Kanun”) geçici madde eklenmesi suretiyle bazı borçların altı ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesi sağlanmıştır.
  1. KANUN KAPSAMINDAKİ DÜZENLEME4706 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 25 ile yapılan işbu düzenleme, kamu arazileri üzerindeki turizm tesisleri işletmecileri ve yatırımcılarının borçlarını erteleyen bir düzenlemedir. İlgili hüküm kapsamında, üzerine turizm tesisi yapılması için tahsis edilen kamu arazisi bakımından irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan yatırımcı ve işletmecilerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasında ödemesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiş olup, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.İşbu hükmün uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştır.Burada önem arz nokta, turizm tesisi yapılmak üzere tahsis edilen kamu arazisi bakımından bütün arazi kullanım borçlarının ertelenecek olmasıdır. Dikkat edilmesi gereken bir husus ise, hükümden yararlanmak için turizm tesisi işletmecisi ve yatırımcısının Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olması gerektiğidir.
  1. SONUÇKanun değişikliği ile COVID-19 salgınının turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin bir nebze de olsa azaltmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
  [1] 18 Temmuz 2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TOP