Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
 Başlıca Düzenlemeler
 • Zorunlu pay alım tekliflerinin kapsamına açıklık getirildi

 • Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı haller genişletildi

 • Pay alım tekliflerinin asgari tutarları ve faiz esasları düzenlendi 


Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) (“Değişiklik Tebliği”) 16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe kondu.
Tebliğ ile Getirilmiş Olan Değişiklikler

 
 1. Zorunlu Pay Alım Tekliflerinin Kapsamı(II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy haklarını iktisap eden kişiler, iki ay içerisinde zorunlu pay alım teklifi sürecine başlamak zorundadır.Değişiklik Tebliği hangi ortakların zorunlu pay alım teklifi alma hakkına sahip olduğu hususuna açıklık getirmektedir. Bu kapsamda ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan ortaklar zorunlu pay alım teklifinden faydalanabilecektir.Payları borsada işlem gören ortaklıklar söz konusu olduğunda pay alım teklifine konu edilecek pay tutarlarının hesaplanmasında, payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih ile pay alımının aslen gerçekleştiği tarih arasında yapılan satışlar son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Pay alım teklifinde bulunulacak pay sahipleri ile pay tutarlarını gösteren liste Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bu esaslar çerçevesinde hazırlanarak fiili pay alım teklifi başlangıç tarihinden bir önceki iş günü ilgili yatırım kuruluşuna verilecektir.
 1. Pay Alım Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller Kapsamında Yapılan EklemelerDeğişik Tebliği ile birlikte aşağıdaki durumlar da pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü doğurmayacak hususlar arasına eklenmiştir:
 • Yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da doğması.

 • Yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle yönetim kontrolünün değişmesi.

 • Kontrolü elde eden kişinin iradesi dışında gelişen, bazı pay sahiplerinin oy haklarının donması, payların itfa edilmesi, yönetime ilişkin imtiyazların kaldırılması gibi sebepler nedeniyle yönetim kontrolüne sahip hale gelinmesi.Yukarıda bahsedilen durumlar da dahil olmak üzere, Tebliğ kapsamında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü doğurmayan bir biçimde yönetim kontrolünün el değiştirmesi durumunda, durumun ortaya çıkmasını takiben en geç iki iş günü içerisinde yönetim kontrolünü elde edenler tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılmayacağına dair kamuya açıklama yapılması gerekmektedir. Söz konusu açıklama yapılırken Tebliğ kapsamındaki hangi duruma dayanılarak pay alım teklifi yapılmadığının belirtilmesi zorunludur.Değişiklik Tebliği ile zorunlu pay alım teklifinden muafiyet durumlarına da eklemeler yapılmış, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının aile hukuku kurumlarından miras, mirasın paylaşımı veya eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden kaynaklanması halleri de söz konusu muafiyet hallerine eklenmiştir.Borsada işlem gören hedef ortaklığın yönetim kontrolünde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda zorunlu pay alım teklifi fiyatı:
 • Payların, pay alım teklifine sebep olan kamu duyurusundan önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatından; ve

 • Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde zorunlu pay alım teklifinde bulanacak kişilerin hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödemiş oldukları en yüksek fiyattandüşük olamaz.Borsada işlem görmeyen hedef ortaklık pay ve pay grupları söz konusu olduğunda ise, pay alım teklifi fiyatı Kurulun hazırladığı değerleme raporunda belirlenen fiyattan ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, yönetim kontrolünü devralmış ve zorunlu pay alım teklifinde bulanacak olan kişilerin (pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay alımları da dahil olmak üzere) hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödemiş oldukları en yüksek fiyattan düşük olamayacaktır.
 1. Aracılık Sözleşmesine İlişkin Esaslara Getirilen DeğişikliklerDeğişiklikler uyarınca aracılık sözleşmelerine madde konularak üzerinde; işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılımının kısıtlanması engellenmiştir. Bu payların pay alım teklifinden yararlanmaları halinde ödenen bedeller işlem yasağı veya hukuki itilaf ortadan kalkana kadar teklif sahibi adına açılacak bir hesapta bu nedenler ortadan kalkana kadar bloke edilir. Bloke nedenlerinin ortadan kalkmasının yatırım kuruluşuna tebliğini takiben bedel hak sahibine ödenecektir.
 1. Pay Alım Teklifi Faizine İlişkin Esaslarda DeğişiklikBilindiği, üzere İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi 2021 yılı sonu itibari ile LIBOR faiz oranlarını desteklemeyeceğini açıklamıştır. Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği de kademeli olarak TRLIBOR faiz oranının kullanılmasının terk edilmesine ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Söz konusu çalışmaların bir yansıması olarak Değişiklik Tebliği ile birlikte Türk Lirasına dayalı pay alım tekliflerinde uygulanacak referans faiz oranı olan TRLIBOR değiştirilerek söz konusu referans TLREF olarak belirlenmiştir.Ayrıca, Değişiklik Tebliğ ile zorunlu pay alım teklifi işlemlerine öngörülen süreler içinde başlanmadığı durumlarda, yükümlünün kusuru bulunmuyor ise teklif fiyatına faiz uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.Son olarak Değişiklik Tebliğ ile mevzuatta geçen faiz oranlarının kullanımdan kalkması durumunda Kurul’a uygun gördüğü bir ikame faiz oranı belirleme yetkisi verilmiştir. Bu sayede ileride oluşabilecek bir yedek faiz oranının belirlenmesi ihtiyacının önceden güvenceye alınması sağlanmıştır.   SonuçDeğişiklik Tebliği ile Kurul zorunlu pay alım teklifi usul ve esasları ile ilgili Tebliğ hükümlerine değişiklikler ve açıklıklar getirerek halka açık şirketlerin birleşmelerine ve bütünleşmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Yeni eklenen fıkralar ve ifadelerle hangi payların pay alım tekliflerinden faydalanacağı ve pay alım tekliflerinin fiyatlarının farklı özelliklerdeki pay grupları bazında asgari miktarları düzenlenmiştir. Son olarak Değişiklik Tebliğ yedek faiz hükümleriyle mevzuatı bankacılık uygulamasında gerçekleşebilecek olası değişikliklere hazırlamaktadır.  
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
 Murat SoyluOrtak+90 (212) 366 6802[email protected] Eren SoydanKıdemli Avukat+90 (212) 366 68 36[email protected] Onur Deniz TaştanStajyer+90 (212) 366 6828[email protected]     
  


TOP