Bezen & Partners | News

De Minimis Tebliği Yürürlüğe Girdi
 Başlıca Konular
  • Rekabet Kurumu’nun De Minimis Tebliği

  • De Minimis Uygulamasında Pazar Payı Eşikleri


De Minimis Tebliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliği (“Tebliğ”), 16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, de minimis uygulamasını detaylandırma amacı gütmekte ve rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin tespit edilmesine ilişkin kriterleri belirlemektedir.
Giriş

 16 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile, de minimis uygulaması kapsamında açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin tespit edilmesine ilişkin kriterler belirlenmiştir. De minimis uygulaması kapsamında söz konusu anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemleri tespit edildikten sonra bunların soruşturma konusu yapılmaması söz konusu olabilecektir. Bu sayede Kurum’un fonlarının ve iş gücünün rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlayan diğer ihlaller üzerine yoğunlaştırılması hedeflenmektedir.Tebliğin İçeriğiTebliğin kapsamı dışında tutulan ağır ve açık ihlaller, bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti doğrudan ya da dolaylı olarak engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan:
  • rakip teşebbüsler arası fiyat tespiti, müşteri/sağlayıcı/bölge/ticaret kanalı paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket, gelecekte uygulanması planlanan fiyat, üretim ya da satış miktarı gibi rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması; ve

  • üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası ilişkide alıcının sabit veya asgari satış fiyatının belirlenmesi,olarak tanımlamıştır.Bunun yanında,
  • rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payı anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmadığında;

  • rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payı anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %15’i aşmadığında; veya

  • teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payı karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmadığında,ilgili anlaşma veya kararın rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilecektir.Anlaşmanın rakip teşebbüsler arasında yapılan bir anlaşma olup olmadığı anlaşılamadığında da anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen pazarlarda %10’u aşıp aşmadığına bakılacaktır. Öte yandan tek başına söz konusu eşiklerin aşılması, ilgili anlaşma veya kararların rekabeti ihlal ettiği anlamına gelmeyecek, yalnızca Rekabet Kurulu’nun soruşturma açıp açmamak konusunda bir takdir yetkisi olmayacaktır.Tebliğ ile dikey sınırlamalara ilişkin ise ayrı bir düzenleme getirilmiştir. Dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağların, ilgili pazarın %50’sinden fazlasını kapsaması halinde, de minimis mekanizmasından yararlanabilmek için, hem rakip hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından ilgili Pazar payının %5’in altında olması gerektiği düzenlenmiştir.Öte yandan, Tebliğ, eşikler aşılsa dahi, hem süre hem de aşılan eşik oranına ilişkin bir istisna getirmiştir. Buna göre, anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin, anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazar payları, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden 2 takvim yılı boyunca bu eşikleri 2 yüzdelik puandan fazla aşmadığı takdirde, söz konusu anlaşma veya kararın rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığını öngörmektedir.Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden önaraştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanacaktır.SonuçTebliğ, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmanın 101(1) Maddesi uyarınca Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 25 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Büyük Önem Taşımayan Anlaşmalara İlişkin Komisyon Bildirimi (De Minimis Bildirimi) ile paralel düzenlemeler içermekte, bu nedenle, Avrupa Birliği mevzuatına uyum anlamında bir önem arz etmektedir. Tebliğ ile düzenlenen kriterler çerçevesinde, Rekabet Kurulu’nun rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlayan anlaşma, uyumlu eylem, teşebbüs birliği karar ve eylemlerine öncelikli olarak odaklanması ve rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, karar ve eylemleri soruşturmaması ve bu sayede kamu kaynaklarının çok daha verimli bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır.
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:
 Murat SoyluOrtak+90 (212) 366 6802[email protected] Pınar BabaoğluAvukat+ 90 (212) 366 6837[email protected] Dicle Yağmur KılıçStajyer+90 (212) 366 6822[email protected]
 


TOP