Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler
 Başlıca Düzenlemeler
  • Hazır bulunanlar listesinin yanında varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesi sunulacaktır.

  • Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin MKK’ya bildirimi yapılana kadar genel kurula katılabilmesi sağlanacaktır.

  • Bakanlık temsilcisi müracaatını  yapacak kişinin “temsil ve ilzama” yetkili olması yerine “temsile” yetkili olması aranacaktır.


Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının düzenlenmesinde hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından yapılan düzenlemeler ile bu toplantılara bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkındaki değişiklikleri içermektedir.
Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına Katılımı

 Değişiklik Yönetmeliği ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’e[1] (“Yönetmelik”) hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin anonim şirket genel kurul toplantılarına katılımı hususunda yeni düzenlemeler getirilmiştir.Buna göre, genel kurul toplantısında hazır bulundurulması gereken belgelerden olan hazır bulununlar listesinin[2] yanı sıra, “varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanan pay sahipleri çizelgesi” de sunulacaktır. Söz konusu hüküm ile hamiline yazılı pay senetlerinin 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren MKK’ya bildirilme yükümlülüğüne[3] uyum sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir. Böylelikle, anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senedi sahiplerine ilişkin çizelgenin de genel kurul toplantılarında hazır bulunanlar listesinin yanında sunulması zorunlu hale gelmiştir.Değişiklik Yönetmeliği’nin “hazır bulunanlar listesi” başlıklı hükmü[4] ile yapılan değişikliğe göre hamiline yazılı pay senedi sahipleri bundan böyle genel kurul toplantısına katılabilmek için giriş kartı almayacak, bunun yerine MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine itibar edilecektir. Pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunan ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını yönetim kuruluna ispatlayan hamiline yazılı pay sahipleri genel kurul toplantısına katılabilecektir[5].Hamiline Yazılı Pay Sahipleri İçin Geçiş HükmüHamiline yazılı pay sahiplerinin henüz MKK’ya bildirilmemiş olması ihtimaline karşı genel kurul toplantılarına katılamamaları durumunun bertaraf edilmesi amacıyla Yönetmelik’e bir geçiş hükmü eklenmiştir[6]. İlgili maddeye göre 31 Aralık 2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunmuş olan ancak şirketin henüz MKK’ya bildirmediği pay sahiplerinin isimleri veya unvanları da genel kurula katılabilecekler listesine dâhil edilecektir.Diğer HükümlerGenel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[7] “Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci” başlıklı mülga 428’inci maddesine atıfta bulunan ve genel kurul toplantı ilanında bulunması zorunlu kılınmış olan “temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri” ifadesini içeren Yönetmelik Madde 11(1)(g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.  SonuçYönetmelik’te yapılan değişiklikler ile hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına katılımı ile bu kişilerin MKK’ya bildirimleri süreci düzenlenmiştir. 
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:
 Murat SoyluOrtak+90 (212) 366 6802[email protected] Pınar BabaoğluAvukat+90 (212) 366 6837 [email protected] Deniz SelçukStajyer+90 (212) 366 6821 [email protected]
  [1] 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] Değişiklik Yönetmeliği Madde 15(1)(ğ).

[3] 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “7262 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” 30’uncu maddesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 426’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yaptığı değişiklik.

[4] Değişiklik Yönetmeliği Madde 16(1).

[5] Değişiklik Yönetmeliği Madde 18(3).

[6] Değişiklik Yönetmeliği Geçici Madde 3.

[7] 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu.
TOP