Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - Kamu özel işbirliği projelerinde döviz kredisi kullanım istisnası
 Başlıca Düzenlemeler
  • Görevli Şirketlerin ortağı olan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler de belirli şartlarda döviz yasağı istisnasından faydalanabilecek

  • Görevli Şirketlerin Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ortaklarının kullanacağı döviz kredileri için krediyi kullandıran veya aracılık eden bankaya çeşitli belgeler ibraz edilecek


Kamu özel işbirliği projelerinde döviz kredisi kullanım istisnası  
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“Genelge”) yaptığı değişik ile döviz kredisi kullanım yasağına ilişkin olarak kamu-özel işbirliği projeleri lehine bir istisna getirmiştir.
Giriş

 Bakanlık, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde[1] yaptığı 8 Aralık 2020 tarihli değişiklik[2] ile döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından veya yurt içinden döviz kredisi temin etmesi yasağına[3] bir istisna getirmiştir. 21 Aralık 2020 tarihli başka bir değişik ile bahsedilen istisnanın içeriği genişletilmiştir[4].Kamu-özel işbirliği projeleri istisnasıDeğişiklik ile kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli şirketlerin (proje şirketi) (“Görevli Şirket”)  Türkiye'de yerleşik tüzel kişi ortaklarının döviz gelirleri olmasa dahi Görevli Şirket’in sermayesine eklenmek kaydıyla döviz kredisi kullanabilmeleri mümkün kılınmıştır. Fakat bu türden kredilerin çoğunlukla sermaye harcamalarının karşılanmasında kullanıldığı düşünüldüğünde değişikliğin kapsamı döviz kredisinin kamu-özel işbirliği projesi finansmanı kapsamında kullanılması kaydıyla bahsi geçen ortaklar lehine genişletilmiştir.İstisnaya özgü şartlarDöviz kredilerinin kullanılabilmesi için çeşitli belgelerin kredi veren kuruma sunulması şart kılınmıştır[5]. İbraz edilmesi gereken belgeler şu şekildedir:, (i) Görevli Şirketin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği (ii) imzalanan uygulama sözleşmesinin taraflar, konu, tutar, tarihini gösterir sayfalar ve imza sayfalarının asılları veya noter tasdikli suretleri, (iii) uygulama sözleşme tutarını içerecek şekilde ilgili kamu kuruluşundan alınacak bir onay yazısı ve (iv) kredinin Görevli Şirket’in sermayesine eklenecek olması durumunda, Görevli Şirketin sermaye artırım kararı veya kredi tutarının görevli şirketin sermayesine ekleneceğine ilişkin yazılı taahhüt; veya kredinin kamu-özel işbirliği projesi finansmanında kullanılacak olması halinde ise kredi bedelinin tümünün proje kapsamında kullanıldığına ve/veya kullanılacağına veya proje kapsamında kullanılmak üzere görevli şirkete aktarıldığına ve/veya aktarılacağına ilişkin yazılı taahhüt.SonuçTürkiye’de yerleşik ve döviz geliri olmayan kişilerin döviz kredisi temin edebilmeleri hali hazırda belirli şartlarla mümkündür. Bununla birlikte, kamu-özel işbirliği projelerinde yer alan Görevli Şirketler ve bunların ortakları artık özellikle bu katı yasağın dışında tutulmakta ve projelerinin finansmanı için döviz kredisi alabilmelerine ve kullanmalarına izin verilmektedir.  
 Key contactsFor more information, please contact us:     Yeşim BezenSenior Partner+90 (212) 366 6804[email protected]Murat SoyluPartner+90 (212) 366 6802[email protected]Deniz Selçuk +90 (212) 366 6821[email protected] 
  [1] 2 Mayıs 2018 tarihli.

[2] 692596 numaralı Bakanlık yazısı.

[3] 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

[4] 716498 sayılı Bakanlık yazısı.

[5] Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi madde 21(20).
TOP