Bezen & Partners | News

COVID-19 ile mücadele kapsamında kredi garantileri ve konaklama vergisi ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 ile Mücadele Kapsamında Kredi Garantileri ve Konaklama Vergisi ile İlgili Alınan Önlemler
     
  1. GİRİŞCOVID-19 ile mücadele için alınacak tedbirleri düzenleyen 25 Mart 2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, kamu finansmanı ve borç yönetimi ve dijital hizmet vergisi ile ilgili yeni düzenlemeler getirmektedir.
  1. KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİKGenel bir bilgi olarak, kredi garanti kurumları (“KGKler”), normal şartlarda finansmana ulaşamayacak küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (“KOBİ”), finansal garantiler yoluyla temerrüt risklerini paylaşarak veya üstlenerek desteklemek maksadıyla kurulmuştur. Geçtiğimiz senelerde, KGKler’e giderek yükselen meblağlarda Hazine desteği tahsis edilmiş ve 1 milyar TL’lik tahsis tavanı 2017 senesinde 25 milyar TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle azalan likidite ve zorlayıcı pazar şartları hallerinde KGKler KOBİ’ler için kritik önemi haiz bir kaynak haline gelmiştir.Kanun’un kabul tarihinden önce, KGKler tarafından sağlanan “kredi garantisi”nden yalnızca firmalar yararlanabilmekteydi. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun[1] (“Kamu Finansmanı Kanunu”)’nun geçici 20’nci maddesinde yapılan değişiklik ile hükmün kapsamına giren kişiler “firma” ifadesi yerine “gerçek ve tüzel kişiler ile ticari işletmeler” ifadesine yer verilerek genişletilmiştir. Bunun yanında, Kanun ile KGKlere devlet tarafından aktarılacak kaynakların üst sınırı da 25 milyar Türk Lirasından 50 milyar Türk Lirasına çıkarılmıştır.Kredi garantisi kurumlarından gerçek kişilerin de faydalanması imkânı getirilerek COVID-19 salgınından iş ve/veya iş yerleri zarar gören gerçek kişilerin de finansman sağlama imkanı getirilmesi devletin COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla aldığı bir diğer önlemdir. Bunun yanında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KGKlere aktarabileceği kaynak miktarı arttırılarak kredi garantisi kurumlarının daha fazla kişiye kredi garantisi vermesine imkân sağlanması ve böylece ekonomideki likidite miktarının artırılması hedeflenmiştir.
  1. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[2] (“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu”)’nun 52’nci maddesi ile hayatımıza giren ve konaklama hizmeti sunan kişilerin konaklama ve konaklama ile ilgili diğer hizmetler kapsamında mükellefi oldukları “konaklama vergisi” kurumunun ilgili düzenleme kapsamında 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktaydı. Kanun ile konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.Söz konusu değişiklik, COVID-19 salgınından ciddi ölçüde etkilenen otel, motel, pansiyon vb. gibi konaklama hizmeti sunan kişilere bir destek sağlamıştır.
  1. SONUÇSöz konusu değişiklikler, COVID-19 salgınının belli sektörler ve ekonominin üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı gütmektedir. 


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
  [1] 9 Nisan 2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmtır.
TOP