Bezen & Partners | News

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Maden Kanunu’nda yer alan mali yükümlülüklere ilişkin yeni düzenleme hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 ile Mücadele Kapsamında Maden Kanun’da Yer Alan Mali Yükümlülüklere Erteleme ve Taksitlendirme İmkanı Getirilmiştir
      
  1. GİRİŞ7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanun’da, COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında yer alan bazı yeni düzenlemeler bulunmaktadır.Bu kapsamda, Kanun’un 15’inci maddesi ile 4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanunu’na[1] (“Maden Kanunu”) ek madde eklenmesi suretiyle mücbir sebebin varlığı halinde, mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile taksitlendirilmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca mücbir sebebin varlığı halinde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürelerin de erteleme süresince işlemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  1. KANUN KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMEMaden Kanunu’na eklenen Ek Madde 19 ile mücbir sebep bakımından düzenleme yapılmıştır. Şöyle ki, mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (“ETKB”) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Maden Kanun’u kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilecektir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemeyecektir.Hükmün uygulama bulabilmesi için ise mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.Mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede Maden Kanunu’nda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye ETKB’nın yetkili olacağı düzenlenmiştir.Aynı Kanun’un yürürlüğe ilişkin düzenlemesine istinaden ise bu hüküm 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Kanun koyucunun burada, uygulama tarihini yürürlük tarihinden önce olacak şekilde belirlemesi zaman bakımından daha geniş ve kapsamlı bir düzenleme yapmayı amaçladığını göstermektedir.Kanun’la yer alan düzenlemede her ne kadar mücbir sebep hallerinin ne olacağı belirtilmemiş ya da hali hazırda bir mücbir sebep hali ilan edilmemiş olsa da, ETKB’na bu yönde bir yetki verilerek, ileride bu yönde işlemler yapılmasının yasal dayanağı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, özellikle COVID-19 salgınının yaygınlaşması ve derinleşmesi durumunda, ETKB mücbir sebep ilan ederek, maden sektöründeki işletmelerin yasal yükümlülüklerini erteleyerek sektörü rahatlatma imkanına sahip olmuştur.
  1. SONUÇMücbir sebebin varlığı halinde, ekonomik ve sosyal şartlardaki olumsuzlukların, özellikle mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından engel teşkil edeceği düşünüldüğünde, erteleme ve taksitlendirme imkanı sağlayan işbu hükmün yerinde bir düzenleme olarak değerlendirilmesi mümkündür. COVID-19 nedeniyle, ETKB’nın mücbir sebep ilan etmesi durumunda, sektörün 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde mali yükümlülükler bakımından getirilen kolaylıklardan yararlanması, kritik bir sektör olan maden sektörünün olumsuz şartlardan en az etkilenerek faaliyetlerine devam etmesi için hayati önem taşıyacaktır.


Daha detalı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
  [1] 15 Haziran 1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TOP