Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - 7394 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatına Getirilen Değişiklikler
 Başlıca Düzenlemeler
 • Vergi Usul Kanunu’nda Değişiklikler

 • Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklikler

 • Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklikler

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklikler


7394 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatına Getirilen Değişiklikler
7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7394 sayılı Kanun”) 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7394 sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
Giriş

 7394 sayılı Kanun ile; (i) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda[1] (“Vergi Usul Kanunu”); (ii) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda[2] (“Gelir Vergisi Kanunu”); (iii) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda[3] (“Katma Değer Vergisi Kanunu”); ve (iv) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda[4] (“Kurumlar Vergisi Kanunu”) değişiklikler yapılmıştır.Vergi Usul Kanunu’nda DeğişikliklerVergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacaktır.Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki kaçakçılık suçlarına ilişkin hapis cezalarında 3 yıl olan üst sınırlar 5 yıla, 5 yıl olan üst sınırlar 8 yıla çıkartılmıştır.Kaçakçılık suçları kapsamında getirilen etkin pişmanlık hükmü ile kaçakçılık suçlarına ilişkin yazılı fiillerle vergi ziyaına ilişkin olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının;
 1. soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek cezada %50 oranında;

 2. kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek cezada üçte bir oranındaindirim yapılması imkanı öngörülmüştür. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek hapis cezası yarı oranında indirilecektir. Ancak, bu indirimlerden yararlanılabilmesi için vergi mahkemesinde dava açılmamış veya açılmışsa feragat edilmiş olması, kanun yollarına başvurulmamış veya başvurulmuşsa vazgeçilmiş olması şartı aranacaktır.Kaçakçılık suçlarının birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde yer alan “zincirleme suç” hükümleri uygulanacaktır.Kaçakçılık suçlarına ilişkin yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma sürecinde mütaalaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacaktır.Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklikler
 1. Reklam Yasağı Uygulanan Kurumlara Verilen Reklamlar Kapsamında Yapılan Giderler5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un Ek 4. maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklam giderleri ticari kazancın belirlenmesinde gider olarak kabul edilmeyecek olup bu giderler kanunen kabul edilmeyen gider sayılacaktır.
 1. Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin DüzenlemeGelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesine eklenen hükümle, ayrı bir muayenehanesi bulunmaksızın faaliyetlerini sözleşmeli olarak özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten doktorlar ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin serbest meslek erbabı kabul edilmesi ve kazançlarının da serbest meslek kazancı hükümleri uyarınca vergilendirilmesi düzenlenmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklikler
 1. Türkiye’de Mukim Olmayan Kişilere Yapılan Gayrimenkul Satışlarında Elde Tutma SüresiKatma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 (i) maddesi uyarınca, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla Türkiye’de mukim olmayan kişilere yapılacak konut veya iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisna olup, bu kapsamda teslim alınan konut veya iş yerinin 1 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde tahsil edilmeyen verginin gecikme faizi ile elden çıkaran tarafından ödenmesi kararlaştırılmaktaydı. Yapılan değişiklikle elde tutma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır. İlgili değişiklik 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 1. İmalat Sanayi ve Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşlerinde KDV İstisnasıİmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacaktır.İlgili değişiklik 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.   
 1. Türkiye’deki Ar-Ge Faaliyetleri ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Türkiye’de Geliştirilen Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Mühendislik Hizmetlerinde KDV İstisnasıTürkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de üreten mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacaktır.İlgili düzenleme 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklikler
 1. TTK 376 Kapsamında Sermaye Tamamlaması6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca sermaye kaybı yaşayan veya borca batık olan şirketlerde, sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
 1. Reklam Yasağı Uygulanan Kurumlara Verilen Reklamlar Kapsamında Yapılan Giderler5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un Ek 4. maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklam giderleri kurum kazancının belirlenmesinde gider olarak kabul edilmeyecek olup bu giderler kanunen kabul edilmeyen gider sayılacaktır.
 1. Bankalar ve Bazı Şirketlere Uygulanacak Kurumlar Vergisi OranıBankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınacaktır.İlgili düzenleme, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden (ikinci geçici vergilendirme dönemi) başlamak üzere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
 1. Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kazançlarının İstisna Kapsamı Dışında TutulmasıAltyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıkları kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulması kapsamının dışında bırakılmıştır.İlgili düzenleme, 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
 1. Yatırım Fonu Katılma Payları İstisnasıYapılan değişiklikle aşağıdaki hususlardan doğan gelirler kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur:
 1. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarının fona iadesinden doğan gelirler;

 2. Portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç olmak üzere; tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler;

 3. Kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle tutulması şartıyla (a) ve (b) şıklarında sayılan yatırım fonları katılım paylarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı; ve

 4. (a) ve (b) şıklarında sayılan yatırım fonları katılım paylarının Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları.Sonuç7394 sayılı Kanun ile, vergi kanunlarında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda,
 • Vergi kaçakçılığı suçları bakımından üst sınırlar artırılmış; etkin pişmanlık müessesesi kabul edilmiş;

 • Finans sektöründeki şirketler bakımından 2022 yılı kazançlarından başlamak üzere kurumlar vergisi oranı artırılmış;

 • Bazı durumlara ilişkin vergi istisnalarının kapsamı genişletilmiş ve bazı durumlara ilişkin vergi istisnalarının kapsamı daraltılmıştır.
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:

 Murat SoyluOrtak+90 (212) 366 6802[email protected] Ege GöktunaVergi Danışmanı+90 (212) 366 6868[email protected] Berkay SezginciAvukat+90 (212) 366 6868[email protected] 
  [1] 10 Ocak 1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 6 Ocak 1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 2 Kasım 1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TOP