Bezen & Partners | News

COVID-19 salgının kamu ihale sözleşmelerine olan etkileri hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

  1. GİRİŞCOVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  1. GENELGE KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMEGenelge uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu[1] (“Kamu İhale Kanunu”) kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde yükleniciler, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvuruları, söz konusu durumu belgelendirerek, sözleşmenin tarafı olan idareye yapabilecektir. Yüklenicilere getirilen söz konusu başvuru hakkı, Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinde listelenen ve bu kanun kapsamından istisna tutulan mal, hizmet vb. alım işleri için imzalanan sözleşmelerde de uygulama alanı bulacaktır.İdarelerce bu başvurular 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun[2] (“Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”) mücbir sebep hallerini düzenleyen 10’uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek olup, nihai karar verilmeden önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi alınacaktır.İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda, ortaya çıkan durumun (i) yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması; (ii) yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması; ve (iii) yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.
  1. SONUÇKanun değişikliği ile COVID-19 salgınının kamu ihale sözleşmeleri üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen, hem yükleniciler tarafından yerine getirilmesi gereken belgelendirme yükümlülüğü, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı değerlendirmesinin hangi kriterlere göre yapılacağının muğlaklığı, uygulamanın etkinliği açısından bir soru işareti olarak durmaktadır. Buna ek olarak, halihazırda yürürlükte olan sözleşmelerde daha farklı bir mücbir sebep düzenlemesinin öngörüldüğü durumlarda, Genelge ile sözleşme hükümleri arasındaki uyumsuzlukların da uygulamada çeşitli tereddütler çıkartacağı aşikardır. 


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
  [1] 22 Ocak 2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

[2] 22 Ocak 2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.
TOP