Bezen & Partners | News

Yeni vergi yapılandırmasına ilişkin mevzuat bilgilendirmemiz yayımlanmıştır.
 
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Yapılandırması
17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 Sayılı Kanun”) ile şartları sağlayan vergi borçlarında yapılandırmaya gidilmesi imkânı getirilmekledir.

Başlıca Düzenlemeler
 • Vergi ve benzeri kamu alacaklarında yapılandırma imkânı getiriliyor.

 • Yapılandırma kapsamında kamu alacaklarının belirli bir bölümünün tahsilinden vazgeçiliyor.
Yapılandırmanın Kapsamı

 
 1. Alacağın Niteliği Bakımından7256 Sayılı Kanun kapsamında başlıca aşağıdaki kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlenmektedir:
 • Vergi Usul Kanunu[1] kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi feri alacaklar;

 • İdari para cezaları;

 • Gümrük vergisi ve cezaları;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacak ve cezaları;

 • İl Özel İdareleri, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve diğer çeşitli kamu kurumlarının kamusal alacakları ve bunlara ilişkin cezalar ve feri alacaklar.Hakkında ihtilaf olan alacaklar ise bu yeni yapılandırmadan faydalanamayacaktır.Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın İlişkin 7143 Sayılı Kanun[2] kapsamında yapılandırmadan yararlanılan borçların kalan taksitleri de 7256 Sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır ve yeni yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.
 1. Alacağın Vadesi Bakımından7256 Sayılı Kanun ile getirilen yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020 veya önceki dönemlere ilişkin olan kamu borçları ile aynı tarihten önce kesilen cezalar girmektedir.7256 Sayılı Kanun, kesinleşmiş alacakları, 31 Ağustos 2020 öncesindeki döneme ait olup 7256 Sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar olarak tanımlamıştır.Sonuç olarak, 7256 Sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 itibariyle henüz kesinleşmeyen alacaklar yeniden yapılandırmadan faydalanamayacaktır.Mart ayında yapılan düzenlemeyle Koronavirüs pandemisi sebebiyle mücbir sebep hali ilan edilerek vergi ve sosyal güvenlik primleri alacaklarına ilişkin beyanname verme ve ödeme süresi ertelenmişti. Ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde ertelenenler, 7256 Sayılı Kanun ile getirilen yapılandırmadan faydalanamayacaktır.Yapılandırmanın Uygulanma Yöntemi7256 Sayılı Kanun’a göre, çeşitli alacak tipleri için vergi yapılandırmasının nasıl uygulanacağı aşağıda gösterilmiştir.
 • Vergi AsıllarıVadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergiler için ödenmemiş kısmının tamamı ile yurt içi üretici fiyat endeksi (“Yİ-ÜFE”) aylık değişim oranları uyarınca hesaplanacak faiz tutarı tahsil edilecektir.Söz konusu vergilere bağlı gecikme faizi ve zammı gibi feri kamu alacakları ise tahsil edilmeyecektir.
 • Fer’i AlacaklarVadesinde ödenmemiş olan tutar yalnızca faiz ve zam gibi feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uyarınca hesaplanacak faiz tutar tahsil edilecektir.Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tahsilinden ise vazgeçilecektir.
 • Vergi CezalarıVadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları için söz konusu cezaların %50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı ödenecektir.Cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden ise vazgeçilecektir.
 • Gecikme ZammıÖdenmemiş alacak sadece gecikme zammından ibaret ise gecikme zammı yerine yalnızca Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı tahsil edilecektir.Başvuru Süresi ve Ön Şartlar7256 Sayılı Kanun uyarınca vergi ve benzeri kamu borçlarında yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.Başvuru dönemi ve taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı tarafından bir aya kadar uzatılabilecektir. Ayrıca, yabancı ülkelerde faaliyette bulunan mükellefler açısından da çeşitli mücbir sebep hallerinde bu süreler 1 yıla kadar uzatılabilecektir.Başvuru sahiplerinin borca ilişkin olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve diğer kanun yollarına başvurmamaları da şarttır.Ödeme Yöntemi ve Vadeler7256 Sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.Yapılandırma başvurusunda bulunanların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.
 • Peşin Ödeme
 • İlk taksit ödeme süresinde peşin ödemeYapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacaktır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların ise %90'ının tahsilinden vazgeçilecektir.Yapılandırılan alacağın sadece feri alacaktan oluşması halinde ise feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.
 • İlk iki taksit ödeme süresinde peşin ödemeYapılandırılan borç tutarının tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde ise feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacaktır.
 • Taksitli ÖdemeYapılandırılan borç tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde, 6, 9, 12 ve 18 taksit olmak üzere dört farklı vade seçeneği öngörülmektedir. Borç tutarı üzerine taksit sayısına göre değişkenlik gösteren bir katsayı uygulanacaktır. Söz konusu katsayı:
 • 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045;

 • 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083;

 • 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105; ve

 • 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15olarak uygulanacaktır.İlk taksitin ödenmesi üzerine takip eden taksitlerin ikişer aylık dönemler hâlinde ve azami on sekiz eşit taksit olarak ödenmesi gerekmektedir.Sonuç7256 Sayılı Kanun ile 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına imkân tanınmaktadır. Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri nedeniyle ödemelerde güçlük yaşayan mükellefler açısından kamu borçlarının ertelemesi ve kısmi indiriminin görece rahatlama sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, yapılandırmanın kapsam ve ölçeğinin piyasa beklentilerini karşılamamıştır. 
 Ana BağlantılarDaha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin:

 Yeşim BezenSenior Partner+90 (212) 366 6804[email protected] Murat SoyluPartner+90 (212) 366 6802 [email protected] Ege GöktunaOf Counsel+90 (212) 366 6868 [email protected] Aykut AydınAvukat+90 (212) 366 6813[email protected]  
  [1] 10 Ocak 1961, 11 Ocak 1961, 12 Ocak 1961 tarihli ve 10703, 10704, 10705 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanmıştır.

[2] 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TOP