Bezen & Partners | News

Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına ilişkin mevzuat bilgilendirmemiz yayımlanmıştır.
 Ana Konular
  • Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım eşiği düşürülüyor

  • Söz konusu haklar için tek bir hesaplama formülü getiriliyor 
TASLAK TEBLİĞLE GETİRİLEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER


Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ Taslağı
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), 20 Şubat 2020 tarihinde torba kanunla Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına ilişkin ikincil düzenleme niteliğinde olan yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ Taslağı’nı (“Taslak Tebliğ”) 28 Ekim 2020 tarihinde yayınlayarak piyasa ve ilgililerin görüşüne açmıştır.

 
  1. Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Eşik OranSPK mevzuatı uyarınca, bir halka açık ortaklıkta hakim ortağın paylarının ortaklığın oy haklarının belirli bir eşiğe ulaşması veya bu eşiğe erişilmiş iken ek pay alması durumunda, hakim ortak açısından diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı bulunmaktadır. Yürürlükte olan II - 27.2 Sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ’de (“Tebliğ”), ortaklıktan çıkarma ve satma hakkına ilişkin bu oran %98 olarak düzenlemişti. Taslak Tebliğ’de ise bu oranın %95’e düşürülmesi öngörülmektedir.Buna ek olarak, Taslak Tebliğ, halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen bedelsiz ve/veya yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında, mevcut ortaklar tarafından alınan paylar nedeniyle satma ve ortaklıktan çıkarma hakkının doğmayacağını düzenlemektedir.
  1. Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Hesaplama Şekline İlişkin DeğişikliklerYürürlükteki Tebliğ uyarınca, ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımında farklı hesaplama formülleri uygulanırken, yeni Tebliğ Taslağı uyarınca ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımında bu farklılık ortalıktan kaldırılarak tek bir hesaplama yöntemi öngörülmektedir.Taslak Tebliğ uyarınca, söz konusu hakların kullanımında ilgili halka açık ortaklığın paylarının borsaya kote olup olmamasına veya hangi borsada işlem gördüğüne bağlı olarak farklı hesaplama yöntemleri öngörülmektedir.
  • Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıklar İçinAşağıdaki değerlerden yüksek olanı ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli olarak kabul edilecektir.
  • Payları Yıldız Pazarda[1] işlem gören ortaklıklarda hakların doğmasının kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir aylık dönem içerisinde borsada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ile her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin ortalaması;

  • Payları Yıldız Pazar dışındaki pazarlarda işlem gören ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ile her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin ortalaması; ve

  • Hakim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü değişikliğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanacak zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olan değer.
  • Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklar İçinPayları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ise; her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin dikkate alınması öngörülmüştür.
  1. Uygulama Kapsamı ve YürürlükTaslak Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce hakim ortak konumunun kazanılması durumunda yürürlükteki Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.Ayrıca, öngörülen geçiş hükmü uyarınca, Taslak Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak konumunda bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının doğmayacağı hususunda açıklık getirilmiştir. Böylece eşik değerin %98’den %95 düşürülmesi nedeniyle hakim ortak statüsünü kazananlar bu haklara ilişkin olarak kendiliğinden yükümlülük altına girmiş olmayacaklardır. Söz konusu haklar, Taslak Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden sonra hakim ortak tarafından ek bir pay alımı yapılması halinde kullanılabilir hale gelecektir.SonuçSPK’nın, Tebliğ Taslağı ile birlikte ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına ilişkin eşik oranı düşürerek halka açık ortaklıklar için konsolidasyon imkanlarını artırmayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Yapılan diğer değişiklikler ile söz konusu hakların kullanımında daha yeknesak ve öngörülebilir bir süreç sağlanması öngörülmektedir. 
 Ana BağlantılarDaha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin:Yeşim BezenSenior Partner+90 (212) 366 6804[email protected]

Murat SoyluPartner+90 (212) 366 6802[email protected]

Aykut AydınAvukat+90 (212) 366 6813[email protected]   
  [1] Yıldız Pazar, Borsa İstanbul’un halka arz edilen kısmının piyasa değeri asgari 200 milyon TL olan şirketlerin hisselerinin işlem gördüğü alt pazarıdır.
TOP