Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 Başlıca Düzenlemeler
  • Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin kayıt altında tutulması

  • MKK’nın hamiline yazılı senetlere ilişkin yeni rolü

  • Şirket defterlerinin elektronik ortamda tutulması


7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“7262 Sayılı Kanun”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“Ticaret Kanunu”) önemli değişiklikler yapılmıştır.
Giriş

 7262 Sayılı Kanun’la[1] birlikte, halka açık olmayan şirketlerin hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirilmesi için bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’na ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi tanınmıştır.Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahipleriyle İlgili Değişiklikler
  • Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabilmeleri için sahiplik durumlarının MKK’ya bildirilmiş olmaları gerekmektedir. Hakların ileri sürülebilmesinde MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır.

  • Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm ifade edecektir.

  • Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin  MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğ ile düzenlenecektir.İlgili değişiklikler 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.Ticaret Kanunu’na[2] eklenen Geçici Madde 14 uyarınca, hamiline yazılı pay senedi sahipleri, 31 Aralık 2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmesi için pay senetleri ile birlikte pay sahibi oldukları anonim şirkete başvurmakla yükümlüdürler. Anonim şirket yönetim kurulu, söz konusu başvuruyla birlikte beş iş günü içerisinde pay sahipleri ve ilgili paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede başvuru ve bildirim yükümlülüğüne uymayanlara idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.Defterlerin Elektronik Ortamda TutulmasıTicaret Bakanlığı’na, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi tanınmıştır. Ticaret Bakanlığı’na bu yetki tanınmakla birlikte Sermaye Piyasası Kanunu[3] hükümleri saklı tutulmuştur. Bu değişiklik 31 Aralık 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir.SonuçYapılan değişikliklerle birlikte esas olarak para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edilmesi, aynı zamanda da daha şeffaf bir süreç yaratılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple de, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin kimliklerinin bildirilmesi ve şirket defterlerinin elektronik ortamda tutulması şartı aranmaktadır. Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda yakın zamanda düzenleme yapması beklenmektedir.   
 Key contactsFor more information, please contact us:
 Serdar BezenSenior Partner+90 (212) 366 6803[email protected] Murat SoyluPartner+90 (212) 366 6802[email protected] Mustafa KaradaşTrainee+90 (212) 366 6828[email protected]
  [1] 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TOP